Visjon

logo

Ditt kompetansenettverk i et digitalt Norge


Den Norske Dataforening er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i et digitalt Norge.


Hovedfokus i strategiperioden 2015-2020:

DND skal ha flere digitale aktiviteter
DND skal gi større verdi for virksomheter
DND skal ha nasjonale aktiviteter og faggrupper
DND skal øke bruk av partnere

Forretningsmodell

DND skal gi verdi til sine målgrupper

DNDs forretningsmodell beskriver hva DND skal gjøre for å gi verdi til sine målgrupper, inkludert de ressurser og partnere som er nødvendig for å skape, selge og levere verdi med en god balanse mellom kostnader og inntekter.


Klikk på panelene for å lese mer!

Aktivitetsdeltakere
Ildsjeler
Virksomheter
Medlemmer
Les mer
Digitale aktiviteter og produkter
Arrangementer
Medlemsmøter / nettverksmøter
Kurs
Sertifisering
Les mer

Verdiløfte beskriver den verdi DND skal gi sine målgrupper:

Gi faglig utvikling
Gi og dele kompetanse og erfaring
Fasilitere møteplasser og bygge nettverk
Synliggjøre medlemmenes kompetanse og fagkunnskap
Community Management
Innovasjon
Arrangementer
Pertnerutvikling
Markedsføring og salg
Infrastruktur og admin
Les mer
Bransje- og interesseorganisasjoner
Faglige miljøer
Leverandører
Media
Nærings- og forskningspolitiske miljøer
Faggrupper / ildsjelmiljøer
Sentral administrasjon med fast ansatte
Regionale og lokale grupper
Finansiering fra digitale aktiviteter skal økes
Finansiering fra virksomheter skal økes (for eksempel sponsing)
Betydelig finansiering fra arrangementer skal videreføres inntil finansiering fra digitale aktiviteter er øket
Intensivmodell for ildsjeler skal innføres (for eksempel ildsjelfond)

Forretningsmål

Realiseringen av forretningsmodellen vil følges opp med konkrete mål

Strategirealiseringen vil ha fokus på å følge opp de mål som synliggjør at DND har mange og gode aktiviteter mot målgruppene. Det er derfor definert kvantitative mål for tilfredshetsgrad, antall målgruppeaktiviteter, antall deltagere i målgruppene og den verdi aktivitetene gir for målgruppene (verdiløfte). Øvrige mål er ikke kvantifisert, men er likevel viktige for å realisere strategien.
Realiseringen av forretningsmodellen vil følges opp med konkrete mål. Figuren under viser de konkrete mål for realisering av de enkelte deler av forretningsmodellen


Klikk på panelene for å lese mer!

DND skal i 2020 gjennomføre 50 digitale aktiviteter. Digitale aktiviteter er for eksem-pel “Capture the flag” konkurranser, digitale konferanser, distribusjon av digitale pro-dukter som artikler, videoer o.l.
DND skal i 2020 gjennomføre 130 arrangementer. Arrangementer er fysiske konfe-ranser. I 2013 har det vært 80 arrangementer. Måltallet betyr 10% årlig vekst fra 2015 til 2020.
DND skal i 2020 gjennomføre 160 medlemsmøter og nettverksmøter. Medlemsmøter er fysiske arrangementer som er forbeholdt medlemmer. Nettverksmøter kan være åpne møter. I 2013 har det vært 100 medlemsmøter/nettverksmøter. Måltallet betyr 10% årlig vekst fra 2015 til 2020.
DND skal i 2020 ha 12.000 aktivitetsdeltagere. Aktivitetsdeltagere er deltagere på di-gitale aktiviteter, arrangementer og medlemsmøter. I 2014 hadde vi 4371 deltakere på konferanser/seminarer + 2558 deltakere på medlemsmøter/nettverksmøter, = totalt 6929 aktivitetsdeltakere. Antallet deltakere på digitale aktiviteter i 2014 er grovt estimert til 1371.
DND skal i 2020 ha 800 ildsjeler. Ildsjeler er medlemmer som har verv i dataforening-en. I 2014 er det registrert 412 ildsjeler.
DND skal i 2020 ha 100 virksomheter som partnere. Virksomhetspartnere er virksom-heter som har en avtale med Dataforeningen om sponsing og/eller felles koordine-ring av DND-medlemmene i virksomheten. I dag har DND 15 kompetansepartnere. (det er ikke gjort en beregning av antall sponsorer og utstillere).
DND skal i 2020 ha 12.000 personer som medlemmer. I November 2014 har DND ca 8.600 personer som medlemmer.
DND skal i 2020 ha 12.000 følgere i digitale nettverk. Digitale nettverk er for eksem-pel Linkedin-grupper, Google+ nettverk med mer. Idag har Dataforeningens Linke-din-Gruppe ca 6000 medlemmer og Facebook-gruppen 2000 medlemmer. Alle med-lemmer har også egen bruker på www.dnd.no med noen digitale nettverksmulighe-ter.
DND skal i 2020 ha en reachout på digital kommunikasjon på 200.000. Med reachout menes hvor mange som har sett informasjonen i den digitale kommunikasjon i en gitt tidsperiode.
DND skal gjennomføre kurs og sertifisering. Gjennomføring av kurs og sertifisering vil i stor grad bidra til at målgruppene får faglig utvikling, gir og deler kompetanse og erfaring og vil være gode møteplasser.
DND skal legge forholdene til rette for at målgruppene benytter virkemidler som me-dia og høringsuttalelser for å digitalisere Norge. Siden media og høringsuttalelser kan bidra til å synliggjøre medlemmers kompetanse og fagkunnskap og dele kompe-tanse og erfaring med andre, skal DND legge forholdene til rette for at dette kan gjennomføres. Eksempler på hvordan DND kan bidra på dette området er å tilby en digital aktivitet for å motta forespørsler om høringer og mediauttalelser som kan sour-ces digital fra medlemmene (crowdsourcing blant medlemmer).
Minst 85% av målgruppene skal være fornøyde med hvordan DND støtter dem ved å:
Gi faglig utvikling.
Gi og dele kompetanse og erfaring.
Fasilitere møteplasser og bygge nettverk.
Synliggjøre medlemmenes kompetanse og fagkunnskap.
DND skal ha kapasitet og kompetanse til:
Community Management.
Innovasjon.
Arrangementer.
Markedsføring og salg.
Infrastruktur og admin.
Partnerforvaltning.
DND skal baseres på ildsjeler og fast ansatte:
Distriktsforeninger og lokalavdelinger.
Faggrupper og ildsjelmiljøer.
Sentral administrasjon med fast ansatte.
DND skal aktivt bruke partnere som et virkemiddel for å skape verdi.
Finansiering fra digitale aktiviteter skal økes.
Finansiering fra virksomheter skal økes (for eksempel sponsing).
Betydelig finansiering fra arrangementer skal videreføres inntil finansiering fra di-gitale aktiviteter er øket.
Insentivmodell for ildsjeler innføres.

Driftsmodell

..mindre styre og administrasjonsarbeid

Den strategiske retning for videre utvikling av DND driftsmodell skal gi mindre styre og administrasjonsarbeid enn i dagens driftsmodell, gjøre det lettere å samarbeide om akti-viteter innenfor og mellom regionene og gjøre det lettere å gjennomføre nasjonale aktivi-teter.

Den strategiske retning for driftsmodellen for å gi disse effektene er å øke størrelsen på distriktsforeningene, ved å slå sammen noen av distriktene i større regioner.


Driftsmodellen vil i prinsippet ha den struktur som er vist i figur til nedenfor:

Modell


Landsmøte

Foreningens øverste organ.

Hovedstyre

Overordnet strategisk utvikling.

Nasjonale grupper

Det "nye" servicekontoret.

Regionale styrer

Regionalt ansvar.

Faggrupper

Styrer faglige aktiviteter.

Veikart

Veikartet viser tiltak for å realisere strategien

Målene beskriver en trinnvis realisering av de strategiske målene for digitale aktiviteter, arrangementer, medlemsmøter og andel finansering fra virksomheter.

Forretningsmodell beskriver tiltakene for å realisere forretningsmodellen.

Driftsmodell beskriver tiltakene for å realisere driftsmodellen.
infografikk strategisk målbilde

Strategisk målbilde frem mot 2020


Mål

Målene beskriver en trinnvis realisering av de strategiske målene for digitale aktiviteter, arrangementer, medlemsmøter og andel finansering fra virksomheter.

Forretningsmodell

Tiltakene for design og implementering av ny forretningsmodell bidrar i første omgang til at motivasjonen og engasjementet til ildsjelene forsterkes ytterligere.

Driftsmodell

Tiltakene for design og implementering av ny driftsmodell konkretiserer og detaljerer or-ganisasjonen slik den er beskrevet i strategien.